Wine Body Guide

เราสามารถรับรู้บอดี้ของไวน์ได้เมื่อเราดื่มไวน์เข้าไป โดยไวน์แต่ละบอดี้ก็จะมีสัมผัสที่แตกต่างกัน หรือมีความหนืดและความเข้มข้นที่แตกต่างกันนั้นเอง ปัจจัยหลักที่ทำให้ไวน์แต่ละชนิดมีบอดี้ที่แตกต่างกันก็คือ แอลกอฮอล์ ยิ่งไวน์ที่มีแอลกอฮอล์สูง ยิ่งมีความหนืดมาก

โดยเราสามารถแบ่งบอดี้ของไวน์ แยกย่อยออกมาได้เป็น 3 ชนิด ได้แก่

🍷 light body > ไวน์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์น้อยกว่า 12.5%
🍷 medium body > ไวน์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ระหว่าง 12.5% และ 13.5%
🍷 full body > ไวน์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่า 13.5%

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าไวน์ Full Body ส่วนใหญ่มักจะเป็นไวน์แดง แต่ไวน์ขาวอย่าง Chandonnay เองก็เป็นตัวอย่างที่ดีของไวน์ขาวที่มีบอดี้แบบ Full body และถ้าคุณยังไม่รู้ว่าชื่นชอบไวน์บอดี้ประเภทไหนสามารถไปดูข้อมูลไวน์แต่ละประเภทได้ที่นี่เลย : Red Wine | White Wine | Rosé Wine | Sparkling Wine