ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

การที่คุณใช้เว็บไซต์นี้ ("เว็บไซต์") แสดงว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของเรา (เรียกโดยรวมว่า "เงื่อนไขการใช้งาน") เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้เป็นระยะ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามดุลยพินิจของเรา คุณมีหน้าที่ตรวจสอบหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อดูข้อมูลล่าสุด ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อโพสต์ไว้ การที่คุณใช้งานเว็บไซต์ต่อไปถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับ หรือยุติบางส่วน คุณลักษณะ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ เราสามารถตั้งข้อจำกัดสำหรับคุณลักษณะบางประการหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ บางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิดชอบ

หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ทั้งหมด กรุณาออกจากเว็บไซต์ทันที 

 

การใช้บริการเว็บไซต์

คุณตกลงและยอมรับว่า คุณจะใช้เว็บไซต์นี้ตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้นี้เท่านั้น อย่างไรก็ดี คุณจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 1. ล่วงละเมิด ดูหมิ่น สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ส่งหรือเขียนข้อความที่หยาบคาย ลามก อนาจาร หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าวให้ร้าย ขู่กรรโชกแก่สมาชิกผู้ใช้บริการอื่นหรือบุคคลที่สาม
 3. ดำเนินการหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามดำเนินการแก้ไขดัดแปลง แปล หรือย้อนกระบวนการผลิต (reverse engineer) ส่วนของเว็บไซต์ กรอบของเว็บไซต์ หรือลอกเลียนแบบส่วนของบริการใด จากเว็บไซต์ รวมทั้งละเมิดลิขสิทธิ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ของเราหรือผู้ใช้บริการรายอื่น รวมถึงไม่รวบรวมข้อมูลร้านค้า ที่อยู่ร้าน รีวิว ข้อมูลที่ทีมงานหรือสมาชิกของเว็บไซต์ร่วมกันสร้างขึ้น รวมทั้งรูปภาพ ภาพพื้นหลัง และไอคอน เพื่อวัตถุประสงค์ใด ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเรา
 4. เขียนข้อความใด ลงในเว็บไซต์ ที่แสดงออกหรือมีนัยว่าข้อความดังกล่าวได้รับการสนับสนุนหรือรับรองจากเรา โดยไม่เป็นความจริง หรือไม่ได้รับอนุญาตก่อน
 5. ทำซ้ำ จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ หรือทำให้ปรากฎต่อสาธารณชน ซึ่งงานอันผิดกฎหมายหรือศีลธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อนล่วงหน้า
 6. กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นไม่ว่าโดยวิธีการใด
 7. ลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ติดอยู่หรือปรากฎบนเนื้อหา หรือข้อความงานใด ในเว็บไซต์ เพื่อบ่งชี้ถึงผู้สร้างสรรค์ งานสร้างสรรค์ เจ้าของลิขสิทธิ์ อาทิ ชื่อทีมงาน ชื่อเจ้าของผู้สร้างสรรค์ ลายน้ำ ตัวเลข หรือรหัสแทนข้อมูลดังกล่าว เป็นต้น รวมถึงไม่เผยแพร่เนื้อหา หรือข้อความงานใด ในเว็บไซต์ซึ่งมีการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิ
 8. ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ หรือกระทำการใด เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหา หรือ ข้อความ งานใด จากเว็บไซต์นี้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา และ/หรือตั้งกระทู้หรือทำให้ปรากฎซึ่งข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเรา สมาชิกผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต และ/หรือบุคคลภายนอก
 9. อัพโหลด ติดประกาศ ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือ ดำเนินการอื่นใดอันมีผลทำให้เป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์โดยการส่งไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย จำกัดการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรือโปรแกรมซอฟท์แวร์ในการสื่อสารของสมาชิกของเรา ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต หรือบุคคลภายนอก
 10. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ขัดขวาง แทรกแซง รบกวนการทำงานหรือให้บริการของเรา หรือเครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก อาทิ ใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์ประเภทม้าโทรจัน (Trojan Horse) ไวรัสในรูปแบบของไทม์บอมส์ (Time Bombs) ฯลฯ ไม่ตั้งใจใช้เว็บไซต์หนักหรือโหลดข้อมูลขนาดใหญ่ใส่เว็บไซต์โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือจงใจ ทำให้เป็นภัยต่อการให้บริการเว็บไซต์
 11. กระทำการใด อันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของเราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เราประกาศหรือกำหนดขึ้นภายหลัง

หากเราทราบว่าคุณดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เรามีสิทธิระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและ/หรืออาจดำเนินการในทางกฎหมายกับคุณตามที่เราเห็นสมควรได้ทันที

 

สิทธิของเรา

 • สิทธิต่อธุรกิจที่มีการนำเข้าข้อมูลในระบบ

คุณยอมรับว่าเราอาจตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง และลบรายชื่อธุรกิจใด (รวมถึง ชื่อธุรกิจ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร ระยะทาง คะแนน รูปภาพ) หรือรีวิว (ความคิดเห็น คะแนน like/unlike) หรือข้อมูลอื่น บนเว็บไซต์ได้แต่เพียงผู้เดียว การตัดสินของทางเราในเรื่องข้อมูลบนเว็บไซต์ถือเป็นที่สุด  

 • สิทธิในการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

เราจะทำการขอข้อมูลเกี่ยวกับคุณ เมื่อคุณสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และวันเกิด คุณอาจนำข้อมูลของคุณจากช่องทางอื่น เพื่อช่วยให้การลงทะเบียนกับเว็บไซต์ง่ายขึ้น โดยเราจะใช้ชื่อของคุณเพื่อสร้างชื่อบัญชี และใช้สถานที่สมัครของคุณเพื่อช่วยให้เว็บไซต์รู้ถึงจังหวัดที่คุณพักอาศัย เราใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือเบอร์โทรศัพท์ของคุณเพื่อติดต่อคุณ ในการนี้ คุณตกลงให้ความยินยอมเราในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการใช้บริการเว็บไซต์ดังกล่าว  

นอกจากนี้ เราจะมีการส่งข่าวสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์ โดยคุณสามารถเลือกที่จะรับหรือไม่รับข่าวสารนี้ก็ได้ ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิในการติดต่อคุณในนามของบุคคลที่สาม โดยการส่งข้อความเสริมหาคุณทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือเบอร์โทรศัพท์ และเราอาจใช้ข้อมูลจังหวัดที่คุณอยู่ วันเดือนปีเกิดของคุณ และเพศ หรือข้อมูลอื่น เพื่อแสดงโฆษณาจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับคุณ 

 • สิทธิในการเก็บและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ Location ของผู้ใช้บริการ

เว็บไซต์สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้น ถ้าผู้ใช้บริการบอกสถานที่ปัจจุบันของคุณ (เช่น ใช้อุปกรณ์มือถือที่มี GPS system) เราอาจจัดเก็บและใช้ข้อมูลพื้นที่ของคุณ ในการโฆษณาและบอกที่อยู่ของคุณกับบุคคลที่สาม ในกรณีที่คุณเปิดการใช้งานบริการ GPS system ให้ถือว่าคุณให้ความยินยอมกับเราในการเก็บรวบรวมและประมวลผลสถานที่ปัจจุบันของคุณ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการปกปิดข้อมูลนี้ คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมหรือปิด GPS บนโทรศัพท์มือถือของคุณได้

 • สิทธิในการเก็บและใช้ข้อมูล Log และ Activity

คุณตกลงให้ความยินยอมและรับทราบว่า เราจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณโดยอัตโนมัติ เช่น หน้าเว็บไซต์ที่คุณดูบนเว็บไซต์ ชนิดเว็บเบราว์เซอร์ IP address หมายเลขโทรศัพท์ และชื่อของธุรกิจที่คุณติดต่อผ่านเว็บไซต์ วันที่และเวลาในการใช้งานของคุณ เป็นต้น เราใช้ข้อมูลประเภทนี้เพื่อดูแลเว็บไซต์และปรับปรุงการให้บริการ ทั้งนี้ เรายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของคุณ เพื่อวัดความสนใจในการใช้ฟังก์ชั่นต่าง ของเว็บไซต์  

 • สิทธิในการเก็บและใช้ข้อมูลการซื้อขาย

หากคุณซื้อโฆษณา ผลิตภัณฑ์อื่น หรือบริการออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ ถือว่าคุณตกลงรับทราบและให้ความยินยอมแก่เราในการเก็บข้อมูลการเรียกเก็บเงิน เบอร์โทรศัพท์ และบัตรเครดิตของคุณ ข้อมูลนี้จะถูกใช้ร่วมกับเราและบุคคลที่สามที่ให้บริการประมวลผลการเก็บเงิน (เช่นธนาคาร ผู้ออกบัตรเครดิต หรือ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ) ข้อมูลที่สำคัญของคุณ (เช่น หมายเลขบัตรเครดิต) จะได้รับการรักษาความปลอดภัยอย่างดีที่สุด  

 • สิทธิในการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

เราอาจจัดพื้นที่ให้บุคคลที่สามลงโฆษณาบนหน้าเว็บไซต์ ทั้งนี้ คุณตกลงและให้ความยินยอมแก่เราในการนำข้อมูลของคุณ รวมถึงจังหวัดที่คุณอาศัย วันเดือนปีเกิด และเพศของคุณ  เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับของคุณ ในบางกรณีเราอาจจะติดต่อของคุณทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ในนามของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงได้

 • สิทธิในการโอนสิทธิการใช้ข้อมูลแก่ธุรกิจในเครือ

เราอาจโอนสิทธิการใช้ข้อมูลต่าง ในเว็บไซต์นี้แก่ทีมงานแม่ ทีมงานย่อย ทีมงานร่วมทุน หรือทีมงานอื่นที่เป็น partner กันกับเรา ภายใต้เงื่อนไขที่จะระบุในอนาคต   

 • สิทธิในการเปิดเผยข้อมูลในกรณีจำเป็น

เราสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบการละเมิดกฎหมายหรือศีลธรรมบนเว็บไซต์ และการละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขการบริการของเรา เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อบุคคลที่สาม หากเราเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อ

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับข้อสงสัยว่ามีกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
 2. บังคับใช้เงื่อนไขการบริการของเรา
 3. ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย
 4. ปกป้องสิทธิชื่อเสียงและทรัพย์สินของเราและสมาชิกผู้ใช้บริการอื่น
 5. กรณีอื่นใดตามที่เราเห็นสมควร
 • สิทธิในการลบ เปลี่ยนแปลงและแก้ไขเรื่อง Credit

เราสงวนสิทธิในการลบ เปลี่ยนแปลง และแก้ไข Credit ของคุณตามนโยบายของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้

 

ทรัพย์สินทางปัญญา

คุณตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้ และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเฉพาะ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว์ ข้อมูลธุรกิจ ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ (เว้นแต่ข้อมูลหรือรูปภาพของผู้ใช้บริการที่นำเข้า (อัพโหลด) หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเอง) เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิและทรัพย์สินของเราแต่เพียงผู้เดียว

ในส่วนของข้อมูลรูปภาพ เสียง โลโก้ หรือเนื้อหา (Content) ที่คุณนำเข้า (อัปโหลด) หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเอง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว์ ข้อมูลธุรกิจ ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ อาทิ การเขียนแสดงความคิดเห็น การอัพโหลดภาพถ่าย การส่งคำชมเชยไปยังผู้อื่น ข้อมูลตามโปรไฟล์สาธารณะของผู้ใช้บริการ และการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่เขียนโดยผู้ใช้บริการท่านอื่น คุณรับรองว่า คุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ในข้อมูล รูปภาพ เสียง โลโก้ หรือเนื้อหา (Content) ที่คุณนำเข้า (อัพโหลด) หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีมีข้อพิพาททางกฎหมายจากการละเมิดลิขสิทธิ์บุคคลอื่นจากใช้หรือเผยแพร่ข้อมูล รูปภาพ เสียง โลโก้ หรือเนื้อหาดังกล่าว คุณตกลงเป็นผู้รับผิดต่อบุคคลภายนอกแต่เพียงผู้เดียว 

นอกจากนี้ คุณรับทราบว่า การที่ผู้ใช้บริการนำเข้า (อัปโหลด) หรือเผยแพร่ข้อมูล รูปภาพ เสียง โลโก้ หรือเนื้อหาผ่านเว็บไซต์ ให้ถือว่าคุณตกลงอนุญาต (แบบเพิกถอนไม่ได้) ให้เรามีสิทธิในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ อนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้สิทธิ หรือแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าด้วยวิธีการใด จากข้อมูล รูปภาพ เสียง โลโก้ หรือเนื้อหาของคุณได้ตลอดระยะเวลาคุ้มครองทางกฎหมาย ในการนี้ คุณขอสละสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายหรือเรียกค่าเสียหายทั้งปวงจากทีมงานไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

ทั้งนี้ คุณรับทราบว่า คุณได้รับค่าตอบแทนในการอนุญาตให้สิทธิทีมงานในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือการกระทำอื่นใดกับข้อมูลในเว็บไซต์ในรูปของสิทธิในการประชาสัมพันธ์ผลงานของตนเองผ่านทางเว็บไซต์นี้ ดังนั้น คุณตกลงจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใด เพิ่มเติมจากการที่เรานำผลงานดังกล่าวไปใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือแสวงหาประโยชน์เพิ่มเติม

 

การจำกัดความรับผิดของทีมงาน

เราขอปฏิเสธการรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนำเข้า สร้างสรรค์ เผยแพร่ หรือการกระทำอื่นใดของคุณทั้งปวง โดยคุณขอสละสิทธิในการเรียกร้องให้เรารับผิดใด จากความเสียหายดังกล่าว

เราไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลใด ไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นของเราหรือเป็นข้อมูลที่สร้างจากสมาชิก แต่อย่างไรก็ดี กรณีที่เราได้รับแจ้งจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สามว่าข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์นั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เราขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเรื่องดังกล่าวตามสมควรเป็นกรณี ซึ่งอาจนำไปสู่การระงับการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรตามสมควรแก่กรณี ทั้งนี้ สมาชิกผู้สร้างข้อมูลดังกล่าวนั้นยังคงต้องรับผิดชอบในความเสียหายเช่นเดิม

ข้อจำกัดความรับผิดของเราดังกล่าวนี้ ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริการ บทความ รับส่งข้อมูล หรือการกระทำการใดๆ ของเรา พันธมิตรทางธุรกิจของเรา คุณหรือผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตอื่น ด้วย  

 

คำรับรองของผู้ใช้บริการ

กรณีที่คุณเป็นเจ้าของธุรกิจบนเว็บไซต์นี้ หรือมีความเกี่ยวดองทางเครือญาติ เพื่อนสนิท ลูกจ้าง หรือมีความชอบพอกับเจ้าของธุรกิจบนเว็บไซต์ คุณขอรับรองว่าจะไม่ส่งข้อความใด ที่เป็นการชมเชยเกินจริงหรือส่งเสริมการขายให้กับธุรกิจนั้น โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากทางเราล่วงหน้า ทั้งนี้ บรรดาข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้ และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ที่คุณได้สร้างสรรค์ขึ้น คุณขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง คุณจะไม่ให้ข้อมูลเท็จ หรือทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด

หากคุณฝ่าฝืนคำรับรองนี้ เราขอสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการของคุณ และคุณมีสิทธิลบข้อมูลอันขัดแย้งต่อคำรับรองดังกล่าวออกจากระบบได้ได้ในทันที

 

การลบหรือระงับการเผยแพร่ข้อความ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ..2550

ในกรณีที่คุณตรวจพบว่า เราเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ .. 2550 คุณอาจแจ้งเตือนเราเพื่อขอให้ระงับหรือลบการแพร่หลายของข้อมูลที่ผิดกฎหมายด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

 1. ลงบันทึกประจำวันเพื่อเป็นหลักฐานต่อเจ้าพนักงานสอบสวน โดยแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ .. 2550 รายละเอียดของเรา และรายละเอียดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก เป็นต้น พร้อมยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำความผิดดังกล่าวและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าพนักงานสอบสวน
 2. แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ .. 2550 ต่อเรา โดยการกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มที่ทีมงานกำหนด พร้อมยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำความผิดดังกล่าวและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องแก่เรา โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่เรา Wine Republic

เมื่อเราได้รับข้อร้องเรียนตามแบบฟอร์มข้างต้น และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เราจะดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. ดำเนินการลบหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อไม่ให้แพร่หลายต่อไปโดยเร็ว
 2. จัดทำสำเนาข้อร้องเรียนรวมถึงรายละเอียดข้อร้องเรียนของบุคคลที่ร้องเรียนดังกล่าวส่งให้กับคุณ ซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของเรา
 3. ระงับซึ่งการแพร่หลายข้อมูลดังกล่าวโดยรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับสภาพของการให้บริการแต่ละประเภทไป แต่ต้องไม่เกิน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียนดังกล่าว หรือระยะเวลาอื่นที่เหมาะสมเพื่อเยียวยาความเสียหายและระงับการกระทำความผิดให้เร็วที่สุด

 ทั้งนี้ เมื่อเราได้ดำเนินการข้างต้นครบถ้วนแล้ว คุณตกลงสละสิทธิข้อต่อสู้ทางกฎหมายทั้งปวงต่อเรา และให้เราหลุดพ้นจากความรับผิดตามกฎหมายทั้งปวง

 

การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์

เราอาจส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณอาจสนใจไปยังผู้ใช้บริการเป็นคราว ไป โดยคุณตกลงและยินยอมรับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดนี้ อย่างไรก็ตามคุณอาจใช้สิทธิปฏิเสธการรับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดตามช่องทางที่เราได้จัดไว้ให้ ทั้งนี้ หากคุณปฏิเสธที่จะรับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ถือว่าคุณรับทราบว่าผู้ใช้บริการอาจไม่สามารถใช้บริการของเราและทีมงานในเครือได้อย่างครบถ้วน หรือเข้าใช้บริการบางเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

การชดเชยค่าเสียหาย

คุณตกลงและยอมรับว่า คุณจะให้ความร่วมมือกับเราในการดำเนินการต่าง เพื่อแก้ไขและยุติปัญหาที่เกิดจากการผิดสัญญา การละเมิด หรือปัญหาข้อกฎหมายอื่น กับเราอย่างเต็มที่ รวมทั้งตกลงและปกป้องไม่ให้เรา กรรมการ ผู้บริการ พนักงานของเรา หรือทีมงานในเครือถูกฟ้องร้อง หรือเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก 

ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่เว็บไซต์เราหรือกรรมการของเรา อันเนื่องมาจากคุณ เรามีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากคุณได้ตามค่าใช้จ่ายที่เราได้เสียไปตามจริง ไม่ว่าจะเพื่อแก้ไข ซ่อมแซม สร้างขึ้นใหม่ ชดเชย หรือกระทำการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อชดเชยความเสียหายดังกล่าวของเรา คุณต้องดำเนินการชดเชยค่าเสียหายให้ครบถ้วนภายในเวลาที่เรากำหนด หากคุณผิดนัดไม่ชดเชยค่าเสียหายในเวลาที่กำหนด เรามีสิทธิคิดดอกเบี้ยผิดนัดจากต้นเงินตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ตาม แม้ความเสียหายดังกล่าวได้เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลภายนอก แต่ความเสียหายนั้นไม่อาจเกิดขึ้นได้โดยปราศจากความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน ปล่อยปละละเลย หรือความประมาทเลินเล่อของคุณ คุณต้องรับผิดในค่าเสียหายต่าง ที่เกิดขึ้นกับเรา ร่วมกับตัวผู้ทำละเมิดต่อเราอย่างลูกหนี้ร่วมด้วย

 

การแก้ไขเพิ่มเติม

เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการใด ที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ดี เราอาจชี้แจงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนหน้าเว็บไซต์ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

คุณมีหน้าที่ติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่าง อยู่เสมอ และหากภายหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลง คุณยังคงใช้บริการเว็บไซต์อยู่ ถือว่าคุณได้อ่านและเข้าใจ จึงได้ยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไม่มีเงื่อนไข คุณไม่อาจอ้างเหตุในการไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนการใช้บริการมาเป็นเหตุในการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้

 

บทบัญญัติทั่วไป

 1. หากบทบัญญัติใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้ ถือว่าผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลใด ให้ถือว่าบทบัญญัตินั้นสามารถแยกออกจากกันได้จากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และไม่ส่งผลต่อความสมบูรณ์ และการมีผลบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลือ หรือความสมบูรณ์และการมีผลบังคับใช้ของบทบัญญัติที่มีปัญหาภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลอื่นใด
 2. ผู้ใช้บริการต้องไม่มอบหมาย ให้สิทธิการใช้งานต่อ หรือโอนสิทธิที่มอบให้แก่ผู้ใช้บริการในที่นี้ให้แก่ผู้อื่น หรือทำสัญญาช่วงข้อผูกพันใดๆ ของผู้ใช้บริการ
 3. ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้จะถือเป็นการเป็นหุ้นส่วน การลงทุนร่วม หรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวการกับตัวแทนระหว่างผู้ใช้บริการและทีมงาน และไม่มีสิ่งใดอนุญาตให้ผู้ใช้บริการสร้างภาระค่าใช้จ่ายหรือหนี้สินในนามของทีมงาน

 

กฎหมายที่ใช้บังคับ

หากมีข้อพิพาทใดเกิดขึ้นจากการให้บริการของเรา อันเนื่องมาจากเว็บไซต์นี้ คุณและเราตกลงใช้กฎหมายไทยในการระงับข้อพิพาท

 

นโยบายระงับข้อพิพาท

คุณรับทราบว่า การดำเนินการให้บริการเนื้อหาต่าง บนเว็บไซต์นี้เป็นการประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ ซึ่งอยู่เหนือความควบคุมของกรรมการและผู้บริหารของเรา เราไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหา ข้อความ รูปภาพ งานเพลง หรืองานภาพยนตร์ทั้งหมดได้

 เพื่อเป็นการระงับข้อพิพาทต่าง ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการบนเว็บไซต์นี้ของเรา หากคุณประสบปัญหาหรือได้รับความเสียหายจากข้อความ เนื้อหา หรือ บริการใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิ และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาใด ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา เรามีนโยบายในการระงับข้อพิพาทต่าง ดังนี้ 

 1. ผู้ที่ได้รับความเสียหายต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนแก่พนักงานของเรา ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้
  ชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้
  หมายเลขโทรศัพท์/อีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้
  รายละเอียดของข้อร้องเรียนและ/หรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย (ถ้ามี)
  ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำหรือคำร้องที่ต้องการให้ทีมงานดำเนินการ
 2. คุณต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องและ/หรือข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยติดต่อมายัง
  50/149
  ถนนนวมินทร์ปxxxxxxxxx xxx x xx x x
  โทรศัพท์ 08x-xxxxxxx
  Email: contact@winerepublicbkk.com

ภายหลังจากเรารับทราบข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้ว เราจะดำเนินการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้ได้รับมอบหมายของเราทราบ โดยจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่เราได้รับการแจ้งจากคุณเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเนื้อหาตามที่เราระบุไว้ข้างต้น ในระหว่างการดำเนินการดังกล่าว คุณตกลงที่จะไม่ดำเนินคดี ไม่ว่าในทางแพ่งและ/หรือทางอาญากับเรา เนื่องจากเราจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม และคุณขอสละสิทธิในการดำเนินคดีกับเราด้วย

 

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราพัฒนา Platform และระบบของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เชื่อมต่อคนไทยเข้าสู่สิ่งดีดีได้ดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน เราให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัว เราจะทำงานอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาความลับ และควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย โดยที่คุณสามารถเลือกที่จะให้ หรือไม่ให้ความยินยอมก็ได้ โดยความยินยอมและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกแบ่งเป็นสามหัวข้อ เพื่อให้สิทธิอย่างเต็มที่ 

 1. ความยินยอมในการอำนวยความสะดวก และพัฒนาการใช้บริการ
 2. ความยินยอมในการให้เสนอและแจกสินค้า บริการ และโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ
 3. ความยินยอมในการทำการตลาด โฆษณา และ นำเสนอสินค้า หรือ บริการ แบบคัดสรรสำหรับคุณ

หากมีคำถามใด เกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อ th.support@winerepublicbkk.com