Wine Body Guide

เราสามารถรับรู้บอดี้ของไวน์ได้เมื่อเราดื่มไวน์เข้าไป โดยไวน์แต่ละบอดี้ก็จะมีสัมผัสที่แตกต่างกัน หรือมีความหนืดและความเข้มข้นที่แตกต่างกันนั้นเอง ปัจจัยหลักที่ทำให้ไวน์แต่ละชนิดมีบอดี้ที่แตกต่างกันก็คือ แอลกอฮอล์ ยิ่งไวน์ที่มีแอลกอฮอล์สูง ยิ่งมีความหนืดมาก

โดยเราสามารถแบ่งบอดี้ของไวน์ แยกย่อยออกมาได้เป็น 3 ชนิด ได้แก่

light body > ไวน์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์น้อยกว่า 12.5%

medium body > ไวน์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ระหว่าง 12.5% และ 13.5%

full body > ไวน์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่า 13.5%

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าไวน์ Full Body ส่วนใหญ่มักจะเป็นไวน์แดง แต่ไวน์ขาวอย่าง Chandonnay เองก็เป็นตัวอย่างที่ดีของไวน์ขาวที่มีบอดี้แบบ Full body